IGRIC 2019

Organizačné pokyny a prihláška

Organizačné a technické zabezpečenie súťaže

30. Igric 2019

Prihlášky do súťaže sa prijímajú od 1.3.2019 do 30.4.2019 na vrátnici Slovenského filmového ústavu, Grösslingova ul. 32, Bratislava. Ku každej prihláške musí byť priložené dielo - 1 ks - film na DVD alebo link na stiahnutie diela (pri seriáloch maximálne 3 diely), kniha, štúdia a kópia potvrdenia o zaplatení manipulačného poplatku. Prihlášku spolu s dielom prosím označte IGRIC 2019.

Prihlášky spolu s dielom môžete zaslať aj poštou na nasledujúce adresy:

Oľga Marošová, Igric 2019, Donská ul. 20, 841 06 Bratislava alebo

Katarína Vraštiaková, Igric 2019, Hálkova ul. 34, 831 03 Bratislava.

V prípade zasielania prihlášok poštou rozhoduje pre prihlásenie pečiatka pošty potvrdzujúca odoslanie najneskôr do 30.4.2019 vrátane.

Technické požiadavky na DVD pre zasielanie filmov IGRIC 2019:

Rozlíšenie: 1920x1080

Formát: MP4

Kodeky:  H264,  AAC   Nosič: DVD    MG

Manipulačný poplatok za každé prihlásené dielo alebo kategóriu je 15 EUR. Manipulačný poplatok je splatný najneskôr do 30.4.2019. Manipulačný poplatok je neoddeliteľnou súčasťou prihlášky a neuhradenie manipulačného poplatku do 30.4.2019 môže viesť k vyradeniu prihlášky zo súťaže.

Pokyny na úhradu manipulačného poplatku: manipulačný poplatokmožno uhradiť len prevodom na bankový účet číslo: IBAN SK87 0200 0000 0000 4793 8012  /do poznámky pre prijímateľa prosíme uviesť "Poplatok Igric 2019"/.

Informácie: Oľga Marošová, tel.: 0903463704 alebo

Katarína Vraštiaková, tel.: 0910995531

Informácia o Igricoch: Štatút, Prihlášku a Organizačné a technické zabezpečenie si možno stiahnuť na web stránke IGRIC www.igric.sk alebo na web stránkach organizátorov:

https://slovensky-filmovy-zvaz.webnode.sk/

https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/

IGRIC uvíta, pokiaľ sa rozhodnete aj sponzorsky (vecne) alebo finančne podporiť udeľovanie cien IGRIC.


______________________________________________________________________


Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov , Literárny fond SR

I G R I C 2 0 1 9 - P R I H L Á Š K A

filmu - televízneho programu - knihy

na udelenie ceny 30. IGRIC 2019, tvorivých prémií, ceny Jána Fajnora a zvláštnej ceny poroty

pre producenta za audiovizuálnu tvorbu roku 2018 (správny údaj podčiarknite)

Názov diela:                                                                                  Evidenčné číslo: /nevyplňovať/

Rok výroby a vydania diela:                                                                                     © 2018

Výrobca a copyright:

Minutáž (pri seriáloch aj počet dielov):

Technický nosič:

Meno a priezvisko tvorcu:

Štátna príslusnosť: Člen SFZ: áno/ nie Člen ÚSTT: áno/ nie

Adresa bydliska tvorcu:

Telefón: E-mail:

Meno a priezvisko producenta:

Štátna príslusnosť: Člen SFZ: áno/ nie Člen ÚSTT: áno/ nie

Adresa bydliska tvorcu:

Telefón: E-mail:

Tvorivý výkon: scenár, réžia, kamera, animácia, ženský a mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, teoretická práca (správny údaj podčiarknite)

Návrh na cenu IGRIC: hraný film pre kiná, televízna dramatická tvorba, ženský a mužský herecký výkon

vo filmovom alebo televíznom diele, dokument, animovaný film, celoživotné dielo (správny údaj podčiarknite)

Návrh na tvorivú prémiu: hraný film pre kiná, televízna dramatická tvorba, herecký ženský a mužský herecký výkon, dokument, animovaný film, teória a kritika, ostatná filmová a televízna tvorba (správny údaj podčiarknite)

Návrh na cenu Jána Fajnora: cena sa udeľuje mladým tvorcom do 35 rokov

Meno a dátum narodenia tvorcu::

E- mail:

Telefón:

Návrh na cenu poroty - zvláštna cena poroty pre producenta: návrhy môžu podať len tvorcovia AVD (scenáristi, režiséri, kameramani...)

Prihlasovateľ (osoba, organizácia):

Adresa:

E- mail:

Telefón:

Dátum:

Pečiatka a podpis:

Súhlasím s uvedením ukážok z prihláseného diela na slávnostnom vyhlásení cien a na nekomerčných pofestivalových aktivitách SFZ, ÚSST a LF /súhlas tvorcu, výrobcu a nositeľa práv šírenia diela/

Príloha: 1 ks DVD s nahrávkou diela odovzdať vrátnici SFÚ, alebo link:

Termín podávania prihlášok : 1.3.2019 - 30.4.2019

Udeľovanie cien sa uskutoční v septembri 2019 v Bratislave

Udelenie súhlasu tvorcu, výrobcu a nositeľa práv šírenia diela: Podpisom tejto prihlášky súhlasím s uvedením ukážok z prihláseného diela na slávnostnom vyhlásení cien a na nekomerčných pred - a posúťažných aktivitách SFZ, ÚSST a LF.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov: súhlasím / nesúhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (rozhodnutie o udelení súhlasu alebo nesúhlasu podčiarknite).

Prehlásenie spoluorganizátorov o ochrane osobných údajov: V súlade s potrebami identifikácie tvorcov a producentov pracujeme s niektorými vašimi osobnými údajmi. Uvedomujeme si dôležitosť ich ochrany, preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívnou.

Prihlášku spolu s prílohami je nevyhnutné doručiť od 1.3.2019 do 30.4.2019 vrátane v súlade s Organizačno-technickými podmienkami súťaže.