PRIHLÁŠKA IGRIC 2018
Sem vložte podnadpis

Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov , Literárny fond SR

I G R I C 2 0 1 8 - P R I H L Á Š K A

filmu - televízneho programu - knihy

na udelenie ceny 29. IGRIC 2018, tvorivých prémií, ceny Jána Fajnora a zvláštnej ceny poroty

pre producenta za audiovizuálnu tvorbu roku 2017 (správny údaj podčiarknite)

Názov diela:                                                                                  Evidenčné číslo: /nevyplňovať/

Rok výroby a vydania diela:                                                                                     © 2017

Výrobca a copyright:

Minutáž (pri seriáloch aj počet dielov):

Technický nosič:

Meno a priezvisko tvorcu:

Štátna príslusnosť: Člen SFZ: áno/ nie Člen ÚSTT: áno/ nie

Adresa bydliska tvorcu:

Telefón: E-mail:

Meno a priezvisko producenta:

Štátna príslusnosť: Člen SFZ: áno/ nie Člen ÚSTT: áno/ nie

Adresa bydliska tvorcu:

Telefón: E-mail:

Tvorivý výkon: scenár, réžia, kamera, animácia, ženský a mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, teoretická práca (správny údaj podčiarknite)

Návrh na cenu IGRIC: hraný film pre kiná, televízna dramatická tvorba, ženský a mužský herecký výkon

vo filmovom alebo televíznom diele, dokument, animovaný film, celoživotné dielo (správny údaj podčiarknite)

Návrh na tvorivú prémiu: hraný film pre kiná, televízna dramatická tvorba, herecký ženský a mužský herecký výkon, dokument, animovaný film, teória a kritika, ostatná filmová a televízna tvorba (správny údaj podčiarknite)

Návrh na cenu Jána Fajnora: cena sa udeľuje mladým tvorcom do 35 rokov

Meno a dátum narodenia tvorcu::

E- mail:

Telefón:

Návrh na cenu poroty - zvláštna cena poroty pre producenta: návrhy môžu podať len tvorcovia AVD (scenáristi, režiséri, kameramani...)

Prihlasovateľ (osoba, organizácia):

Adresa:

E- mail:

Telefón:

Dátum:

Pečiatka a podpis:

Súhlasím s uvedením ukážok z prihláseného diela na slávnostnom vyhlásení cien a na nekomerčných pofestivalových aktivitách SFZ, ÚSST a LF /súhlas tvorcu, výrobcu a nositeľa práv šírenia diela/

Príloha: 1 ks DVD s nahrávkou diela odovzdať vrátnici SFÚ, alebo link:

Termín podávania prihlášok : 1.3.2018 - 30.4.2018

Udeľovanie cien sa uskutoční 27.9.2018 v Divadle Malá scéna STU, Bratislava


________________________________________________________________________________

Organizačné a technické zabezpečenie súťaže

29. Igric 2018

Manipulačný poplatok za každé prihlásené dielo alebo kategóriu je 10,- €.

Manipulačný poplatok možno uhradiť len prevodom cez internet banking na číslo účtu:

SK14 0200 0000 0011 7878 6957

Prihlášky (spolu s 1 ks DVD) sa prijímajú od 1.3.2018 - 30.4.2018

na vrátnici v SFÚ - Grösslingová ul. 32, Bratislava /s označením - IGRIC 2018

Technické požiadavky na DVD pre zasielanie filmov IGRIC 2018

Rozlíšenie: 1920x1080

Formát: MP4

Kodeky: H264, AAC

Nosič: DVD

MG

Informácie: Oľga Marošová, tel.: 0903463704

DVD môžete zaslať aj poštou na adresu:

Oľga Marošová , Igric 2018, Donská ul.20, 84106 Bratislava

Ku každej prihláške musí byť priložené dielo - 1 ks - film na DVD, alebo link na stiahnutie diela (pri seriáloch maximálne 3 diely), kniha, štúdia a potvrdenie o zaplatení manipulačého poplatku.

Informácia o Igricoch: Prihlášku, Štatút, Organizačné a technické zabezpečenie si možno stiahnuť na webe IGRIC- a: www.igric.sk

alebo na web stránkach:

https://slovensky-filmovy-zvaz.webnode.sk/

https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/


IGRIC uvíta, pokiaľ sponzorsky - vecne a finančne podporíte udeľovanie cien