Slovenský filmový zväz
S F Z

IGRIC 2020 - 31.ročník súťaže - PRIHLÁŠKA

Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov, Literárny fond SR
31. I G R I C 2 0 2 0 - P R I H L Á Š K A
filmu - televízneho programu - knihy
na udelenie ceny IGRIC, tvorivých prémií, ceny Jána Fajnora a zvláštnej ceny poroty
pre producenta za audiovizuálnu tvorbu roku 2019 (vybratý údaj podčiarknite)
Názov diela:
Evidenčné číslo (nevyplňovať)
Rok výroby a vydania diela:
© 2019
Výrobca a copyright:
Minutáž (pri seriáloch aj počet dielov):
Technický nosič:
Meno a priezvisko tvorcu:
Štátna príslušnosť:
Člen SFZ: áno/ nie
Člen ÚSTT: áno/ nie
Adresa bydliska tvorcu:
E-mail:
Telefón:
Meno a priezvisko producenta:
Štátna príslušnosť:
Člen SFZ: áno/ nie
Člen ÚSTT: áno/ nie
Adresa bydliska producenta:
E-mail:
Telefón:
Tvorivý výkon: scenár, réžia, kamera, animácia, ženský a mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, teoretická práca (vybratý údaj podčiarknite)
Návrh na cenu IGRIC: hraný film pre kiná, televízna dramatická tvorba, ženský a mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, dokument, animovaný film, celoživotné dielo (vybratý údaj podčiarknite)
Návrh na tvorivú prémiu: hraný film pre kiná, televízna dramatická tvorba, herecký ženský a mužský herecký výkon, dokument, animovaný film, teória a kritika, ostatná filmová a televízna tvorba (vybratý údaj podčiarknite)
Návrh na cenu Jána Fajnora (cena sa udeľuje mladým tvorcom do 35 rokov)
Meno tvorcu:
Dátum narodenia tvorcu:
E-mail:
Telefón:
Návrh na cenu poroty - zvláštna cena poroty pre producenta (návrhy môžu podať len tvorcovia AVD - scenáristi, režiséri, kameramani ... a i.)
Prihlasovateľ (osoba, organizácia):
Adresa prihlasovateľa:
E-mail:
Telefón:
Dátum:
Pečiatka a podpis:
Prílohy: 1 ks DVD s dielom, link, kniha, štúdia, kópia potvrdenia o zaplatení (vybraté údaje podčiarknite)
Link:
Udelenie súhlasu tvorcu, výrobcu a nositeľa práv šírenia diela: Podpisom tejto prihlášky súhlasím s uvedením ukážok z prihláseného diela na slávnostnom vyhlásení cien a na nekomerčných pred- a posúťažných aktivitách SFZ, ÚSTT a LF.
Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov: súhlasím / nesúhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (rozhodnutie o udelení súhlasu alebo nesúhlasu podčiarknite).
Prehlásenie spoluorganizátorov o ochrane osobných údajov: V súlade s potrebami identifikácie tvorcov a producentov pracujeme s niektorými vašimi osobnými údajmi. Uvedomujeme si dôležitosť ich ochrany, preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívnou.
Prihlášku spolu s prílohami je nevyhnutné doručiť od 1.3.2020 do 30.4.2020 vrátane v súlade s Organizačno-technickými podmienkami súťaže.
                            

ŠTATÚT A ORGANIZAČNO -TECHNICKÉ  ZABEZPEČENIE

 ŠTATÚT CENY  IGRIC 

a tvorivých prémií (ďalej len prémie) Slovenského filmového zväzu (SFZ), Únie slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT) a Literárneho fondu (LF).

I. CHARAKTERISTIKA CENY IGRIC

Igric je národná tvorivá cena (ďalej len cena), ktorou sa každoročne oceňujú najvýznamnejšie tvorivé činy  v oblasti filmovej a televíznej tvorby. Jej poslaním je spolupôsobiť pri stanovení hodnotových kritérií tvorby v duchu humanistických ideálov európskej kultúry a motivovať tvorcov, aby zvyšovali profesionálnu a estetickú úroveň svojich diel. Vyhlasovateľom ceny sú  SFZ, ÚSTT a LF


II. PODMIENKY UDELENIA CIEN IGRIC a PRÉMIÍ

1. 

Ceny Igric a prémie sa udeľujú za mimoriadne tvorivé výkony v audiovizuálnych dielach vyrobených v predchádzajúcom  kalendárnom roku (výnimočne i za diela vyrobené v ďalších predchádzajúcich rokoch, ak sa preukáže, že k ich uvedeniu  nemohlo dôjsť z objektívnych príčin).

A – Ceny IGRIC

2. 

Celkove môže porota v príslušnom kalendárnom roku udeliť cenu IGRIC v týchto kategóriách:

+ hraná filmová tvorba pre kiná,

+ televízna dramatická tvorba,

+ filmová a televízna dokumentárna tvorba (okrem spravodajstva, publicistiky a magazínov),

+ animovaná tvorba,

+ ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele,

+ mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele, 

+ za celoživotné dielo v audiovizuálnej oblasti.

3.

IGRIC môže byť udelený:

a) tvorcovi v ktorejkoľvek tvorivej profesii, herečke, hercovi, podieľajúcemu sa na tvorbe audiovizuálneho diela.

b) viacerým rovnocenným tvorcom v príslušnej tvorivej profesii, podieľajúcim sa na jednom diele.

c) tvorcovi, herečke, hercovi za mimoriadny tvorivý či herecký výkon v zahraničnom diele s podmienkou, že tvorca, herečka alebo herec majú trvalý pobyt na Slovensku.

IGRIC nemôže byť udelený:

a) tvorcom viacerých diel, alebo herečkám a hercom, ktorí účinkujú vo viacerých dielach a byť medzi tieto diela rozdelený.

b) kolektívu tvorcov rôznych profesií, podieľajúcich sa na tvorbe jedného audiovizuálneho diela.

c) tvorcom, za pokračovanie už Igricom oceneného seriálu, ktorý má tie isté postavy, dejové situácie a línie.

4.

Symbolom ceny je postava IGRIC od akademickej sochárky Erny Masarovičovej. Vyjadrením cien IGRIC sú tiež diplomy.

5.

Ceny IGRIC sú ohodnotené tiež finančnou odmenou dotovanou Literárnym fondom. (Pozri článok VII. Zvláštne ustanovenia)

6.

Ceny IGRIC nemusia byť udelené v plnom rozsahu.  Prípadné neudelenia cien v jednotlivých kategóriách to musí porota uviesť v protokole a musí to byť vyhlásené pri slávnostnom udeľovaní cien.


B – Tvorivé prémie  (ďalej len prémie)

7.

udeľuje porota za vynikajúce tvorivé výkony v nasledujúcich kategóriách:

+ hraný film pre kiná

+ televízna dramatická tvorba

+ ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele

+ mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele

+ filmová alebo televízna dokumentárna tvorba (okrem spravodajstva, publicistiky a magazínov)

+ animovaná tvorba

+ ostatná filmová a televízna tvorba

+ audiovizuálna teória a kritika


a to v nasledujúcich tvorivých profesiách:

- scenárista

- režisér

- kameraman

- herečka  v dramatických filmových a televíznych dielach.

- herec v dramatických filmových a televíznych dielach.

- autor teoretického, encyklopedického alebo historiografického diela

Prémia je vyjadrená diplomom a finančnou odmenou z prostriedkov LF. Porota udeľuje v každej kategórii najviac dve prémie.


III. CENA JÁNA FAJNORA. 

Cena Jána Fajnora

Cena Jána Fajnora je zvláštna cena poroty určená pre mladých tvorcov do 35 rokov. Udeľuje sa v týchto kategóriách:

hraná filmová a televízna tvorba,

dokumentárna filmová a televízna tvorba,

animovaná tvorba,

a to v nasledujúcich profesiách: 

- scenárista

- režisér

- kameraman

- animátor

Cena je vyjadrená diplomom a finančnou odmenou z prostriedkov LF. Porota udeľuje v každej kategórii jednu cenu. Prihlasovateľ napíše do prihlášky vek tvorcu filmu.


                                      IV. ZVLÁŠTNE UZNANIE POROTY  PRODUCENTOVI


Zvláštne uznanie poroty producentovi.

Zvláštne uznanie poroty môže porota udeliť na návrh tvorcov nezávislému producentovi, ktorý sa zaslúžil o vysokú umeleckú úroveň ním produkovaného diela.  Návrh je potrebné podať písomne s odôvodnením a na konkrétne meno producenta (nie výrobný subjekt - firmu).

Zvláštne uznanie poroty  nie je finančne ohodnotené z prostriedkov LF. Jeho vyjadrením je diplom.

Porota udeľuje len jedno zvláštne uznanie.


V. ORGANIZÁCIA

1.

Vyhlásenie a slávnostné udeľovanie cien IGRIC,  prémií SFZ, ÚSTT a LF, Ceny Jána Fajnora  a zvláštneho uznania pre producenta organizačne zabezpečuje Organizačný výbor, ktorý zostavujú výbory SFZ a ÚSTT. Prácu 

organizačného výboru riadi predseda, ktorého na základe vzájomnej dohody menujú výbory SFZ a ÚSTT. Organizačný výbor si môže na zorganizovanie tohto podujatia najať produkčnú spoločnosť (ďalej len organizátor).Vzťah a povinnosti oboch strán musia byť zmluvne upravené. Návrh zmluvy pripravuje Organizačný výbor a po odsúhlasení členmi výborov SFZ a ÚSTT ju ratifikujú predsedovia  týchto občianskych a profesijných združení.

2.

Podmienky udelenia cien a prémií, ktoré vyhlásia SFZ, ÚSTT a LF musia byť zverejnené v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach IGRIC, ÚSTT a LF najmenej 1 mesiac pred uzávierkou prijatia prihlášok diel do tejto súťaže.


VI. NÁVRHY NA OCENENIE

1.

Kandidátov na udelenie cien IGRIC a ďalších štatutárnych ocenení navrhujú producentské subjekty, výbory a členovia profesijných a umeleckých združení. Musí ísť o žijúcich tvorcov. Jednotliví tvorcovia sa môžu prihlásiť aj individuálne. Návrhy na udelenie cien a prémií môžu podať aj členovia poroty súťaže IGRIC, najneskôr však na prvom zasadnutí poroty. Predseda poroty o takomto návrhu bezodkladne informuje predsedu Organizačného výboru. 

2.

Študenti filmových škôl môžu prihlasovať filmy do všetkých kategórií.

3. 

Všetky návrhy sa predkladajú písomne, prostredníctvom schválenej prihlášky.


VII. POROTA

1.

O udelení cien a prémií rozhoduje 7 členná porota, do ktorej rovnaký počet dvoch členov menujú výbory SFZ a ÚSTT. Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby Literárneho fondu  (ďalej Sekcia pre TFV LF)  menuje do poroty jedného člena, rovnako ako Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia Literárneho fondu (ďalej Sekcia pre RDZu LF). Prácu poroty riadi predseda, ktorého na základe dohody odporúčajú výbory SFZ a ÚSTT a definitívne ho schvaľuje Sekcia pre TFV LF. Predseda poroty menuje z nečlenov poroty tajomníka, ktorý organizačne zabezpečuje prácu poroty. Hlas predsedu je pri rovnosti hlasov rozhodujúci. Na zasadnutí poroty je prítomný aj tajomník výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby.

2.

Členom poroty nemôže byť tvorca, alebo spolutvorca (režisér, kameraman, scenárista, autor námetu), alebo predstaviteľ producentského subjektu, ktorého dielo je prihlásené do súťaže. Členovia poroty podpisujú po svojej nominácii čestné vyhlásenie, že nie sú v konflikte záujmu.

3.

Porota má právo udeliť cenu alebo tvorivú prémiu aj:

a) v inej kategórii ako v tej, do ktorej bolo dielo prihlásené

b) tvorcovi, ktorého nenominoval na ocenenie prihlasovateľ.

4.

Porota je povinná pri svojom rozhodovaní dodržiavať tento štatút. V rámci jeho dikcie sú jej rozhodnutia konečné.

5. 

Predseda poroty je povinný vypracovať písomné hodnotenie jednotlivých ocenených diel a odovzdať LF protokol zo záverečného zasadnutia poroty, v ktorom krátko odôvodní rozhodnutie o udelení ocenení a uvedie, za aký druh tvorivej činnosti sa ceny IGRIC a prémie udeľujú. 

6.

Porota určí poradie a spôsob odovzdania jednotlivých cien a prémií počas oficiálneho vyhlásenia výsledkov. Všetky prémie za jednotlivé tvorivé výkony sa nemusia slávnostne odovzdávať, ale len prečítať a  zverejniť v tlači.

7.

Porota je viazaná mlčanlivosťou až do oficiálneho vyhlásenia výsledkov.

8. 

Vyhlasovatelia môžu poskytnúť výsledky súťaže novinárom na tlačovej konferencii aj pred vyhlásením výsledkov, ktoré však môžu byť zverejnené v médiách až po oficiálnom vyhlásení výsledkov na slávnostnom odovzdávaní cien IGRIC a tvorivých prémií.


VIII. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

1.

Náklady spojené s výrobou sošiek IGRIC a vyhotovením diplomov znáša subjekt - organizátor, ktorý žiada grant na túto súťaž v Audiovizuálnom fonde.

2.

Finančné odmeny za jednotlivé ceny a prémie IGRIC zabezpečuje zo svojich prostriedkov LF.

a) LF finančne ocení tvorcov, ktorým bola udelená cena alebo prémie IGRIC, v dohodnutom termíne z rozpočtu Sekcie pre TFV LF a Sekcie pre RDZu LF. Ak tvorca prihláseného diela v priebehu hodnotenia zomrie a dielu bude udelená cena alebo prémia in memoriam, finančná odmena sa vyplatí pozostalým.       

b) embargo na zverejnenia výsledkov súťaže platí do oficiálneho vyhlásenia výsledkov aj pre členov oboch sekcií i pracovníkov LF.

3.

Výšku finančnej odmeny v každom jednotlivom prípade navrhuje porota. Porota pritom rešpektuje maximálnu výšku odmeny stanovenú v Dodatku k štatútu, ktorý vymedzuje aj celkový objem finančných prostriedkov určených na ceny a prémie IGRIC. Tie určuje na tento účel vo svojom rozpočte Sekcia pre TFV LF, ktorá maximálnu aj celkovú výšku odmien definitívne schvaľuje. Finančné odmeny cien IGRIC za ženský a mužský herecký výkon, ako aj za prémie v týchto kategóriách uhrádza zo svojho rozpočtu Sekcia pre RDZu LF, ktorá určuje aj maximálnu výšku odmeny v týchto kategóriách.

4.

Finančná odmena cien IGRIC a prémií môže byť priznaná výlučne občanovi SR alebo cudziemu štátnemu príslušníkovi, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, s podmienkou, že tvorca podľa zákona NR SR č.13/1993 o umeleckých fondoch odvádza do Literárneho fondu 2% príspevky z autorských odmien. 

5.

Ak tvorca získa za jeden tvorivý výkon viac cien alebo prémií finančne dotovaných LF, úhrn týchto odmien nesmie presiahnuť výšku jednej najvyššej možnej odmeny za tento tvorivý výkon (tvorivé štipendiá  sa za ceny nepovažujú).

6.

Výšku odmeny pre predsedu i členov poroty za hodnotenie tvorivých výkonov v prihlásených audiovizuálnych dielach znáša a určuje Sekcia pre TFV LF a  Sekcia pre RDZu LF pre porotcu, ktorého do poroty nominovala. Práca tajomníka poroty je odmeňovaná organizátorom súťaže, ktorý je žiadateľom grantu v Audiovizuálnom fonde SR.

7.

Náklady spojené s organizáciou súťaže o udelenie cien a prémií IGRIC znáša subjekt - organizátor, ktorý je žiadateľom grantu v Audiovizuálnom fonde SR.

8.

Slávnostné odovzdávanie cien a prémií súťaže IGRIC zabezpečuje Organizačný výbor spolu so subjektom, ktorý žiada na toto podujatie grant v Audiovizuálnom fonde SR.

9.

V rámci oficiálneho a slávnostného vyhlásenia výsledkov cien a prémií IGRIC, môžu byť udelené aj ďalšie ceny iných subjektov, ktoré pôsobia v oblasti audiovizuálnej tvorby, jej distribúcie i filmovej a televíznej publicistiky či kritiky. Udelenie takýchto cien je však podmienené súhlasom výborov SFZ a ÚSTT.

10.

Prihlasovateľ a výrobca audiovizuálneho diela súhlasí s uvedením ukážok filmov bez finančnej úhrady na slávnostnom a oficiálnom odovzdávaní cien a tiež s nekomerčným uvedením prihlásených filmov na  pofestivalových prehliadkach, ktoré organizuje SFZ a ÚSTT.


IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1

Nedeliteľnou súčasťou tohto štatútu pre príslušný rok je Dodatok k štatútu ceny IGRIC a prémií, ktorý schvaľuje na návrh výborov SFZ a ÚSTT výbor Sekcie FTV LF. Dodatok obsahuje:

a/ postup práce – termíny 

b/ menný zoznam členov organizačného štábu

c/ termín uzávierky prihlášok

d/ menný zoznam porotcov 

e/ celkový objem finančných prostriedkov určených na ceny a prémie

f/ termín a miesto slávnostného odovzdania cien

g/ formulár prihlášky

h/ organizačné a technické zabezpečenie súťaže 

2.

Tento štatút schvaľujú výbory SFZ, ÚSTT a výbory sekcií LF – Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby a Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla  a zábavného umenia. 

Jeho platnosť sa začína dňom schválenia a končí sa prijatím nového štatútu.


za výbor SFZ                                                                                             za výbor ÚSTT

PhDr. MgArt. Yvonne Vavrová, PhD. – predsedníčka SFZ                   Mgr. Fedor Bartko –  predseda ÚSTT  


za Literárny fond

JUDr. Ladislav Serdahély – riaditeľ LF


za Sekciu LF pre TFV                                                                   za Sekciu LF pre RDZu.       

Mgr. Dušan Davidov – predseda výboru sekcie                        doc. Mgr. Dušan Jamrich – predseda výboru  sekcie

Štatút bol schválený  dňa  2. 12. 2019


_________________________________________________________________________

Organizačné a technické zabezpečenie súťaže

31. Igric 2020

V súvislosti s epidémiou Coronavirusu odovzdávanie prihlásených diel do súťaže IGRIC 2020 bude len výhradne formou ONLINE. Prihlášky do súťaže diel s copyrightom roku 2019 sa prijímajú od 2.3.2020 do 30.4.2020.

Odovzdávanie DVD, alebo iných nosičov NEBUDE pre tento rok MOŽNÉ.

Diela sa prihlasujú LEN ELEKTRONICKY a prikladá sa LINK, spolu s vyplnenou online prihláškou a zaplateným manipulačným poplatkom 15.- Eur za prihlásené dielo. Manipulačný poplatok je neoddeliteľnou súčasťou prihlášky a neuhradenie manipulačného poplatku do 30.4.2020 môže viesť k vyradeniu prihlášky zo súťaže.

Dielo sa môže uchádzať o viaceré ocenenia v jednotlivých kategóriách ako je napr. kamera, réžia, herecký výkon a pod. (platí sa len 1 maniuplačný poplatok za prihlásené dielo)

Viac na www.igric.sk

Uzávierka prihlasovania diel je 30.4.2020!

Pokyny na úhradu manipulačného poplatku: manipulačný poplatokmožno uhradiť len prevodom na bankový účet vedený vo FIO banke, a.s., pobočke zahraničnej banky, číslo účtu: IBAN SK83 8330 0000 0026 0172 9883, do poznámky pre prijímateľa prosíme uviesť "Poplatok Igric 2020".

Informácie: Katarína Vraštiaková, tel.: 0910995531

Informácia o Igricoch: Štatút, Prihlášku a Organizačné a technické zabezpečenie si možno stiahnuť na web stránke IGRIC www.igric.sk alebo na web stránkach spoluorganizátorov:

https://slovensky-filmovy-zvaz.webnode.sk/

https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/

IGRIC uvíta, pokiaľ sa rozhodnete aj sponzorsky (vecne) alebo finančne podporiť udeľovanie cien IGRIC.


IGRIC 2020

Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov, Literárny fond

Štatút súťaže Igric 2020

Organizačno - technické zabezpečenie

Prihláška


IGRIC 2020   IGRIC 2020  IGRIC 2020  IGRIC 2020  IGRIC 2020  IGRIC 2020  IGRIC 2020  IGRIC 2020


Významné filmové výročia 2020 

https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/_files/200000653-7abeb7abee/Kalendar_vyroci_2020.pdf</p>

/na stiahnutie/

informácie zostavila Renáta Šmatláková , Slovenský filmový ústav

JANUÁR

_______________________________________________________________________________

2.1.1940 Marcela Plítková režisérka 80 rokov

3.1.1930 Dobroslava Nováková (†17.6.1997) herečka nedožitých 90 rokov

5.1.1970 Eva Borušovičová režisérka, scenáristka, spisovateľka 50 rokov

6.1.1960 Peter Michalovič filozof, filmový teoretik 60 rokov

11.1.1925 Ernest Štric (†7.5.1993) filmový teoretik, dramatik, pedagóg nedožitých 95 rokov

14.1.1935 Stanislav Szomolányi kameraman 85 rokov

14.1.1960 Jozef Krivošík kameraman 60 rokov

16.1.1910 Štefan Winkler (†24.12.1973) herec 110. výročie narodenia

16.1.1935 Jaroslav Ďuríček herec 85 rokov

†16.1.2005 Zuzana Bočeková (nar. 22.4.1920) kostýmová výtvarníčka 15 rokov od skonania

†16.1.2010 Igor Čillík (nar. 4.11.1941) herec 10 rokov od skonania

17.1.1920 Arnošt Šebesta († október 1980) herec 100. výročie narodenia

17.1.1940 Katarína Svetková dramaturgička 80 rokov

18.1.1920 Mária Hájková (†28.5.1989) herečka 100. výročie narodenia

19.1.1935 Martin Petrenko herec, televízny režisér 85 rokov

20.1.1930 Milan K. Némethy zvukový majster 90 rokov

†20.1.1990 Vladimír Zimmer (nar. 26.6.1921) režisér, herec, vedúci výroby 30 rokov od skonania

22.1.1925 Andrej Vandlík (†17.1.1985) herec nedožitých 95 rokov

22.1.1935 Ivan Stadtrucker († 26.5.2017) dramaturg, scenárista nedožitých 85 rokov

22.1.1940 Peter Jaroš spisovateľ, scenárista 80 rokov

23.1.1960 Štefan Semjan režisér 60 rokov

27.1.1900 Hana Meličková (†7.1.1978) herečka 120. výročie narodenia

27.1.1925 Ľudovít Filan (†2.4.2000) režisér, scenárista nedožitých 95 rokov

27.1.1935 Ladislav Stritz kameraman 85 rokov

29.1.1945 Ľubomír Štecko režisér 75 rokov

31.1.1920 Edgar Schmied (†20.6.2007) kostýmový výtvarník 100. výročie narodenia

_______________________________________________________________________________

FEBRUÁR

______________________________________________________________________________

†1.2.2015 Martin Ťapák (nar. 13.10.1926) režisér, herec 5 rokov od skonania

†2.2.1995 Viliam Šikula (nar. 17.1.1942) spisovateľ 25 rokov od skonania

3.2.1940 Milan Lasica herec 80 rokov

†4.2.2000 Ivan Bonko (nar. 28.9.1923) filmový novinár 20 rokov od skonania

6.2.1930 Anton Gendiar (†23.2.2005) umelecký maskér nedožitých 90 rokov

7.2.1945 Tatjana Balkovicová (†30.3.2016) kostýmová výtvarníčka nedožitých 75 rokov

8.2.1910 Ján Hečko (†25.2.1983) herec 110. výročie narodenia

9.2.1930 František Papp (†10.1.1983) herec nedožitých 90 rokov

9.2.1960 Dušan Szabó herec 60 rokov

†16.2.2005 Štefan Makara (nar. 10.10.1925) režisér, scenárista, výtvarník 15 rokov od skonania

18.2.1970 Diana Mórová herečka 50 rokov

†18.2.1980 Ján Závodný (nar. 26.7.1890) producent filmu Jánošík (1921) 40 rokov od skonania

20.2.1935 Jozef Mifkovič (†26.7.2018) herec, pomocný režisér nedožitých 85 rokov

21.2.1945 Gabriel Halmo dramatik, dramaturg 75 rokov

†22.2.2005 Ján Fajnor (nar. 14.1.1941) televízny režisér 15 rokov od skonania

†23.2.2005 Anton Gendiar (nar. 6.2.1930) umelecký maskér 15 rokov od skonania

†24.2.2005 Jozef Plencner (nar. 31.8.1928) kameraman 15 rokov od skonania

25.2.1925 Hana Kováčiková (†25.11.2007) herečka nedožitých 95 rokov

†25.2.1995 Peter Staník (nar. 14.7.1947) herec 25 rokov od skonania

26.2.1940 Ali Brezovský hudobný skladateľ 80 rokov

28.2.1920 Ladislav Vychodil (†20.8.2005) scénograf 100. výročie narodenia

______________________________________________________________________________

MAREC

______________________________________________________________________________

†1.3.1960 František Hečko (nar. 10.6.1905) spisovateľ 60 rokov od skonania

2.3.1940 Adela Gáborová (†12.7.2007) herečka nedožitých 80 rokov

†5.3.2010 Dušan Brodanský (nar. 21.10.1938) umelecký maskér 10 rokov od skonania

6.3.1940 Zita Furková herečka 80 rokov

†6.3.2000 Július Mazanec (nar. 15.4.1920) rozhlasový a televízny režisér, herec 20 rokov od skonania

8.3.1920 Jozef Šándor (†9.3.2012) herec 100. výročie narodenia

14.3.1945 Anna Hroššová umelecká maskérka 75 rokov

15.3.1945 Karol Čálik herec 75 rokov

16.3.1935 Peter Ševčovič (†14.4.2006) spisovateľ, scenárista nedožitých 85 rokov

16.3.1935 Peter Záchenský († 1.1.2017) režisér, kameraman nedožitých 85 rokov

16.3.1940 František Dostál (†2.12.2006) vedúci výroby nedožitých 80 rokov

19.3.1930 Jozef Majchrák (†15.12.2016) filmový pracovník nedožitých 90 rokov

19.3.1945 Peter Stoličný dramaturg, scenárista 75 rokov

20.3.1935 Jozef Hojnoš režisér 85 rokov

21.3.1945 Monika Trajterová animátorka 75 rokov

†22.3.2015 Peter Pišťanek (nar. 28.4.1960) spisovateľ 5 rokov od skonania

†24.3.2005 Emil Rožňovec (nar. 8.10.1920) kameraman 15 rokov od skonania

25.3.1925 Zora Bachnárová († 12.4.2017) televízna režisérka nedožitých 95 rokov

25.3.1930 Mária Bálintová (†26.2.2014) herečka nedožitých 90 rokov

25.3.1935 Emília Tomanová bábkoherečka 85 rokov

27.3.1960 Štefan Skrúcaný herec 60 rokov

†27.3.2015 Martin Porubjak (nar. 18.5.1944) scenárista 5 rokov od skonania

29.3.1910 Karol Badáni (†30.9.1970) herec, divadelný režisér 110. výročie narodenia

†31.3.2000 Alojz Hanúsek (nar. 9.4.1939) kameraman 20 rokov od skonania

_______________________________________________________________________________

30. jubilejný IGRIC 2019 / Záznam z jubilejného 30. ročníka odovzdávania národných filmových cien za rok 2018  vysielala RTVS na Dvojke dňa 12.októbra 2019 o 20,40 hod./

   

Chceli by sme dnešným večerom vzdať hold všetkým slovenským umelcom, zakladateľom Igrica a šíriteľom kvalitnej filmovej a televíznej tvorby, ktorí sa svojou neúnavnou prácou zaslúžili o to, aby hlboké, pravdivé a kvalitné slovenské filmové a televízne umelecké diela boli zachované pre ďalšie generácie.

Vaše činy nás motivujú a dávajú nám energiu pokračovať vo Vašich šľapajach.

Zachovajme si tú tradíciu a šírme len to, čo človeka napĺňa úžasom z bytia, motivuje k harmónii a zušľachťuje ducha.

Ďakujeme.

V Bratislave 29.9.2019


"Život nie je o počte nádychov, ale o chvíľach, ktoré Vám berú dych."

Will Smith ako Alex "Hitch". Film Liek pre moderného muža


Prečo vlastne chodíme do kina? Prečo si zapneme televízor? Tých dôvodov je určite veľa. Okrem toho že nám filmy spríjemňujú voľné chvíle, umožnia stráviť nezabudnuteľné okamihy s partnerom alebo priateľmi, niektorých nabijú adrenalínom a iných rozosmejú do puknutia.

Filmy sú magické. Sú studnicou skvelých myšlienok, sú barličkou v ťažkých chvíľach, sú náplasťou na boľavé miesto. Pomáhajú nám preklenúť nejedno ťažké životné obdobie bez toho, aby sme navštívili lekára alebo fyzioterapeuta.

Pretože to spojenie s fiktívnou virtuálnou postavou na plátne je tak silné, že sa nám rozbúcha srdce, spotia ruky a zvýši tlak. To ani mnoho kníh nedokáže. Splynieme v jedno a prežívame seba, svoje trápenie a radosti v osudoch dvojrozmerných, najnovšie už aj 3-dimenzionálnych filmových charakteroch.

Film nás učí chápať zložitosti tohto sveta, ale najmä nás učí chápať nás samých.

Slávne sentencie z filmov sú ako majáky, ktoré nás orientujú vo svete. Potvrdzujú,

odobrujú naše konanie a myslenie, alebo nás dokážu zorientovať v tme životných búrok.

Jedným z mojich najobľúbenejších filmov je aj film Statočné srdce Brave Heart režiséra a producenta Mela Gibsona. Mel Gibson v úlohe statočného bojovníka Williama Wallaca povedal:

"Každý človek raz zomrie, no nie každý skutočne žije."

Veľa ľudí bohužiaľ žije svoj krátky život tak, že prežíva, že len tzv. "hybernuje",

že nemá odvahu zobrať si svoj život do svojich rúk. Žije svoj život v depresívnej

a pasívnej agónii. V očakávaní akéhosi netušeného konca, v obviňovaní druhých.

A nielen ľudia, ale aj niektoré firmy a subjekty si pretrpia svoj bežný deň sťažovaním sa na niekoho, alebo niečo, zvaľovaním viny na ostatných.

Ako to súvisí s dnešným slávnostným večerom?

Cena Igric je naša najstaršia národná cena za filmovú a televíznu tvorbu. Je to tak. Je najstaršia, a tak si zaslúži svoju vážnosť. Prešla si mnohými turbulenciami, zákazmi, perzekuovaním svojich členov, ale aj znovuzrodením, stagnáciou a znouzrodením.

Avšak od počiatku triumvirát Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond, všetci ich členovia, sa urputne snažili udržať túto filmovú štafetu tzv. nad vodou i napriek politickým turbulenciám a nepriazni. Nezľakli sa a bojovali. Mnohí z nich už medzi nami nie sú a preto si zaslúžia veľké a úprimné poďakovanie. Vymenovať všetkých na tomto mieste nie je možné, ale oni vedia, že pre kontinuitu podpory filmových a televíznych umelcov urobili veľa.

Našou snahou bude tých "roztrúsených" filmárov rozletených do celého sveta či iných profesií (najmä následkom dramatickej premeny filmového priemyslu na Slovensku po roku 1989), znovu podchytiť.

Našou ambíciou je, aby Slovenský filmový zväz bol silnou profesnou organizáciou, ku ktorej sa prihlási celé spektrum umelcov, ktorí zázrak, zvaný film, tvoria. Bez rozdielu veku a nazbieraných cien.

Jednoducho preto, že filmári sú komunita, ktorá žije svoj život filmom a pre film, dokáže drieť do úmoru a napriek všetkému si zachovať nadšenie a vášeň pre svoju prácu.

Držme si palce!

Želáme ďalším ročníkom IGRICA sebavedomie, úspechy a kvalitné a podnetné filmy!

Yvonne Vavrová

predsedníčka Slovenského filmového zväzuČas mierneho politického odmäku začiatkom druhej polovice šesťdesiatych rokov využili českí a slovenskí filmoví a televízni umelci na to, aby si založili svoju profesijnú organizáciu Filmový a televízny zväz a rozhodli sa udeľovať ako výraz ocenenia umeleckej činnosti v oblasti filmovej a televíznej tvorby - cenu Igric.

Netrvalo to však dlho a v procese politickej normalizácie zanikol FITEZ a tiež udeľovanie ceny Igric.

Na Slovensku po roku 1989 vznikla Únia slovenských televíznych tvorcov a Slovenský filmový zväz, ktoré sa rozhodli obnoviť súťaž a udeľovanie ceny Igric. Odvtedy ho spoločne organizujú už po 26 rokov.

Znovuoživený Igric začínal vo veľmi skromných podmienkach a podarilo sa ho udržať až po tento jubilejný tridsiaty ročník len vďaka mnohým zanieteným organizátorom z radov členov oboch tvorivých organizácií a trvalej podpore Literárneho fondu, ku ktorým sa v posledných štyroch ročníkoch pridal výraznejšie aj Audiovizuálny fond, Rozhlas a televízia Slovenska a ďalší partneri a podporovatelia.

Igric počas svojej existencie vytvoril priestor pre udeľovanie cien Klubu filmových novinárov, ceny pre mladého tvorcu do 35 rokov, pribudli rôzne herecké kategórie a v kontexte s rozvojom nezávislej tvorby aj ocenenie producenta.

Igric vždy dýchal čerstvý vzduch a reagoval na vývoj spoločnosti v oblasti filmovej a televíznej tvorby. Prial by som si, aby Igric zostal vždy tvorivou a nezávislou platformou konfrontácie filmovej a televíznej tvorby a výroby na Slovensku a aby našiel svojich ďalších podporovateľov a priaznivcov.

Fedor Bartko

predseda Únie slovenských televíznych tvorcovLiterárny fond je jedným z organizátorov národnej tvorivej ceny Igric, ktorou sa každoročne oceňujú najvýznamnejšie tvorivé činy v oblasti filmovej a televíznej tvorby. V tomto roku sa ceny Igric udelia už po tridsiatykrát.

Nebudem neskromný, ak poviem, že Literárny fond bol jednou z inštitúcií, ktoré sa pričinili o jej zrod v roku 1967 a hoci kontinuita udeľovania ceny Igric bola v roku 1970 prerušená, fond nepretržite až dodnes prostredníctvom výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby finančne dotuje nielen ceny a prémie za najlepšie tvorivé výkony v oblasti filmu a televízie (v rokoch 1971-1976 udeľoval v súčinnosti s Ústredím slovenského filmu Cenu slovenskej národnej kinematografie, v rokoch 1976-1993 finančne dotoval ocenené tvorivé výkony v rámci Ceny Zväzu slovenských dramatických umelcov v oblasti filmu a televízie, od roku 1994 až dodnes opäť Ceny Igric), ale prostredníctvom tvorivých štipendií pomáha filmovým tvorcom aj pri vzniku pôvodných literárnych predlôh dramatických, animovaných a dokumentárnych diel, prispieva im na tvorivé cesty do zahraničia, finančne dotuje ceny na filmových festivaloch, udeľuje odmeny pri životných jubileách, príspevky na liečebné pobyty, jednorazové a mesačné sociálne podpory na doplnenie dôchodku.

Dnes si však pripomíname tridsiate výročie Ceny Igric. V slovenských spoločenských a kultúrnych pomeroch je kontinuálne zachovanie tradície nejakého kultúrneho podujatia čímsi, tak povediac, nezvyčajným a na výsosť významným.

A Cena Igric takou je.

Motivuje tvorcov k čo najlepším umeleckým výkonom, pretože len majstrovské umenie má schopnosť fascinovať a zušľachťovať, podnecovať, rozvíjať a kultivovať našu vnímavosť, citlivosť a intuíciu.

Dovoľte mi, milí filmári, aby som Vám do budúcnosti poprial veľa úspechov vo vašej záslužnej činnosti, aby ste nakrúcali len unikátne filmové diela, ktoré sa stanú významnou zložkou nášho kultúrneho dedičstva.

Ladislav Serdahély

riaditeľ Literárneho fonduAKO VZNIKLA CENA IGRIC

V socialistickom Československu bol celý rad filmových tematických prehliadok a súťaží. Ich vyvrcholením bolo každoročné bilancovanie hranej i krátkometrážnej tvorby. No do výberu filmov a najmä do ich ocenenia zasahovalo nielen vedenie kinematografie, ale aj vyššie stranícke orgány.

Už pri prvom politickom odmäku roku 1963/64 a súčasnom nástupe československej novej vlny sa na pôde Filmového a televízneho zväzu (FITEZ) zrodila myšlienka samostatného a nezávislého hodnotenia tvorby. Na konci roku 1966 sa myšlienka stala realizovateľnou. Spojenie so Slovenským literárnym fondom vytvorilo zázemie, aby boli ocenenia aj finančne dotované. Na báze národných kinematografií, slovenskej a českej.

FITEZ pomenoval svoju cenu Trilobit.

Ja som navrhol názov IGRIC.

Prečo? Igric (po latinsky Joculátor) bol stredoveký potulný spevák, herec komediant atď. Joculátori sa regrutovali nie iba z nižších spoločenských vrstiev, ale najmä z radov nedoštudovaných kňazov, právnikov, lekárov.

Ich sociálne zázemie patrí k paradoxom stredoveku, v ktorom na jednej strane vládla masová negramotnosť a na strane druhej nezamestnanosť inteligencie. Joculátori sa delili stavovsky - ako súveká spoločnosť. Minesängri a trubadúri skladali a prednášali hrdinské i oslavné básne pre bohatých a mocných, sami boli poväčšine bohatí. Iní zasa robili dvorných bláznov, šašov a tiež sa nemali zle. Tí praví nezávislí igrici chodili medzi ľud, vystupovali na jarmokoch, pútnických miestach, vidieckych svadbách, v prícestných krčmách a pod. Boli muzikanti, speváci, herci, ránhojiči, zariekavači, žongléri, kúzelníci. Ovládali devätoro remesiel a tým desiatym bola bieda. Ich repertoár bol veľmi široký: prinášali správy i poznatky zo sveta, senzácie i poučenia, boli tvorcami stredovekej smiechovej kultúry - vymýšľali texty, gagy, scénické realizácie - skladali a spievali žartovné, náboženské, hrdinské i baladické piesne, scenáristicky, dramaturgicky, herecky i režijne sa zúčastňovali veľkolepých stredovekých mystérií atď., atď.

Môj návrh bol prostredníctvom FITEZu prijatý. Osobitne ho podporil Stano Barabáš, jeho podpredseda, ktorý mal na starosti prípravu podujatia. S tajomníkom FITEZu Jánom Szelepczényim sme navštívili akademickú sochárku Ernu Masarovičovú a dohodli s ňou vecný symbol ceny. Opísal som jej atribúty stredovekého igrica, ona mala vtedy vyhotovenú sériu komorných plastík: sochárskych alegórií múz a tuším sošku Hudba modifikovala do tejto podoby.

Prvé udeľovanie sa konalo v roku 1967. Zúčastnil sa ho čestný predseda FITEZu, národný umelec Martin Frič. Ocenenia Igric sa udeľovali ešte v rokoch 1968, 1969.

V prúde týchto filmových udalostí bol aj 21. august 1968 a jeho internacionálna "pomoc". FITEZ bol jednou (možno aj jedinou) organizáciou, ktorá súhlas s "pomocou" nevyslovila a nepodpísala. V dôsledku toho bola ako protispoločenská a protisocialistická organizácia príkazom federálneho Ministerstva vnútra zrušená a všetky jej aktivity boli zakázané. Členovia predsedníctva, ktorí o stanovisku svojej organizácie jednomyseľne rozhodli, "dočasne" nesmeli byť prijatí za členov novo konštituovaného Zväzu dramatických umelcov. FITEZ a Igric boli teda koncom roku 1969 z príkazu ministra vnútra, ako najkompetentnejšieho v oblasti kultúry, "zavesené na klinec". FITEZ bol 7.1.1970 vylúčený z Národnej fronty a tým na dvadsať rokov zakázaný a udeľovanie Igricov zrušené.

Slovenský filmový zväz sa pri svojom konštituovaní roku 1990 prihlásil k dedičstvu FITEZu a bolo teda logické, že 31.1.1993 obnovil aj udeľovanie ceny Igric.

Treba len vysloviť želanie, aby Igric naďalej napĺňal svoj pôvodný cieľ: hodnotiť dosiahnuté výsledky, stanovovať kritériá hodnôt, vytyčovať budúce smerovanie filmovej a televíznej tvorby.

Martin Slivka, 2000NOSITELIA CENY IGRIC 1967 - 2019

(v abecednom poradí, počet Igricov)

† Balgha Peter

† Barabáš Pavol

Barabáš Stanislav

Bárdos Judit

† Bednár Alfonz

† Biath Tibor

Bohinská Biba

Brachtl Ivo

Clontz Soňa

Czuczor Noel

Čengel Solčanská Mariana

Čermáková Uličná Soňa

Diosi Tina

Dolná Gabriela

† Dudešek Jan

Ďuriš Ján / 2

Farkašová Katarína

Furková Zita

Grečner Eduard

Hanák Dušan / 2

† Hanúsek Alojz

Hilmerová Monika

Hollý Martin / 2

† Horňák Vido

Hrabinský Igor

Hudec Dušan

† Chudík Ladislav

Jakubisko Juraj / 4

Jaroš Peter

Juríček Tomáš

Jurišič František

Kaboš Ladislav

† Kamenický Štefan

Kerekes Peter

Kerekesová Katarína / 4

Kirchhoff Robert / 3

Kronerová Zuzana

Korec Pavol

Kostelný Ľuboš

Kozuch Joanna

Kraus Laco

† Kubal Viktor

Kukura Juraj

Kupkovič Ladislav

Lasica Milan

Laučíkova-Zajacová Ivana / 2

Leščák Marek

Liová Zuzana

† Liška Zdeněk

Luther Igor

Magálová Kamila

Majeský Marek

Maletzová Soňa

Marcinková Gabriela

† Marenčin Albert

Mauréry Zuzana / 3

† Mikulík Pavol

Mináč Matej

Mitaľ Jozef

Mokos Attila

Norisová Soňa

Nvota Juraj / 2

Ostrochovský Ivan

Párnický Stanislav

Poláček Marek

† Polónyi Viliam

Prikler Mátyás

Puškáš Jozef

Radeva Táňa

Raýmanová Vanda

Remo Miro

Rjachovský Roman

Romančík Ivan

† Rosinec Vincent

Roth Róbert

Rudavský Ondrej

Siváková Laura

† Skřipský Karol / 2

† Slivka Martin / 3

Slovák Marian

Slovenská Jana

Snopek Martin / 2

† Solan Peter

Strelinger Alexander

Struss Michal

Suchý Mišo

† Sýkora Pavol

Szomolányi Stanislav

† Šághy Oskar

Šebestová Ivana

Šima Boris

Šimončič Dodo

Škop Marko / 2

Štepka Stanislav / 2

Štrba Martin / 2

Šulík Martin / 5

Šveda Robert

† Tatarka Dominik

† Teren Ivan

Tóbiás Szidi

Trančík Dušan / 2

† Truhlář Břetislav

† Uher Štefan / 2

† Ursíny Dežo

† Valach Gustáv

Vášáryová Emília / 2

Vídenská Natália

† Vichta Tibor

Višňovský Pavol

† Vlach Jindro

Vlach Zdeno

Vojtek Jaroslav / 3

† Zeljenka Ilja / 3

Žiaran Martin

FILMY OCENENÉ IGRICOM V ROKOCH 1967- 2019

(za názvom je uvedený rok ocenenia, žáner filmu, ocenený tvorca a kategória)

Analógie, 1967, dokument, Dušan Hanák, réžia

Bathory, 2009, Juraj Jakubisko, výtvarná koncepcia filmu

Baba z ľadu, 2018, Zuzana Kronerová, za ženský herecký výkon

Cesta, 1967, dokument, Oskar Šághy, kamera

Colette, 2014, Zuzana Mauréry (ex aequo), za ženský herecký výkon

Času je málo a voda stúpa, 1998. dokument, Ivo Brachtl a Dežo Ursíny, scenár, réžia, kamera, zvuk, strih

Čiara, 2018, Martin Žiaran, kamera

Čistič, 2016, Noel Czuczor, za mužský herecký výkon

Človečina, 2005, TV film, Stanislav Štepka, za mužský herecký výkon a autorstvo filmu

Čo rozprávala teta srna, 2002, dokumentárny TV seriál, Jindro a Zdeno Vlachoví, réžia a kamera

Ďakujem, dobre!, 2014, Zuzana Mauréry (ex aequo), za ženský herecký výkon

Dlhá krátka noc, 2004, TV film, Szidi Tobias, za ženský herecký výkon

Démoni, 2008, Robert Šveda, scenár a réžia

Dom, 2012, Zuzana Liová, scenár a réžia; Judit Bárdos, za ženský herecký výkon

Dôverný nepriateľ, 2019, Gabriela Marcinková, za ženský herecký výkon

Drak sa vracia, 1968, Ilja Zeljenka, hudba

Drobci, 2016, animovaný film, Vanda Raýmanová, réžia

Ďalšie dejstvo - Következő felvonás, 2007, VŠMU, Mátyás Prikler, réžia

Dušičky seniorov, 2013, dramatická TV tvorba (cyklus Filmoviedky), Jozef Puškáš, námet a scenár

Eva Nová, 2016, Marko Škop, réžia; Emília Vášáryová, za ženský herecký výkon

Exponáty alebo príbehy z kaštieľa, 2013, DF, Pavol Korec, réžia

Fongopolis, 2015, animovaný film, Joanna Kozuch, scenár, réžia a animácia

Fotografovanie obyvateľov domu, 1969, dokument, Dušan Trančík, réžia

Hej, Slováci!, 2003, dokument, Robert Kirchhoff, réžia

Home Movie, 2004, dokument, Mišo Suchý, réžia

Hranica, 2010, dokument, Jaroslav Vojtek, námet, scenár a réžia

Chyťte ho!, 2009, animovaný film, Boris Šíma, réžia

Ikony, 1967, dokument, Martin Slivka, réžia

Ilja, 2011, dokument, Ivan Ostrochovský , réžia

Impresia, 1967, dokument, Dušan Hanák, réžia

Iné svety, dokument, Marko Škop, scenár a réžia

Kandidát, 2014, Tomáš Juríček, kamera; Marek Majeský, za mužský herecký výkon

Kamene, 2011, animovaný film, Katarína Kerekesová, réžia

Kauza Cervanová, 2014, dokument, Robert Kirchhoff, réžia

Kláštorisko, 2012, dokument, Marek Poláček, réžia

Klietka, 2001, Stanislav Párnický, réžia; Emília Vášáryová, za ženský herecký výkon

Koliesko, 1967, krátky hraný film, Vincent Rosinec, kamera

Krajinka, 2001, Martin Šulík, réžia

Kristove roky, 1968, Juraj Jakubisko, réžia; Igor Luther, kamera

Krotká, 1969, TV film, Stanislav Barabáš, réžia; Zdeněk Liška, hudba

Kruté radosti, 2003, Juraj Nvota, réžia

Ladomírske morytáty a legendy, 1999, dokument, Peter Kerekes, scenár a réžia

Legenda o Lietajúcom Cypriánovi, 2011, Mariana Čengel Solčanská, réžia

Lepší život, 2000, dokument, Natália Vídenská, scenár a réžia

Martin Slivka - muž, ktorý sadil stromy, 2008, dokument, Martin Šulík, réžia

Manžel Ján s rodinou, 2016, Ivan Romančík, za mužský herecký výkon

Masaryk, 2016, Martin Štrba, kamera

Mašinka, 1968, Karol Skřipský, scenár, réžia a kamera

Mať tak o koliesko viac, 2012, animovaný TV seriál, Ivan Popovič, Dávid Popovič, námet, scenár

Mesiac, 2013, animovaná tvorba, Ondrej Rudavský, scenár, réžia, kamera a animácia

Mesto tieňov, 2009, TV seriál, Pavol Višňovský, za mužský herecký výkon

Miluj blížneho svojho, 2005, dokument, Dušan Hudec, autorstvo filmu

Mimi a Líza I-VII. , 2014, animovaný seriál, Katarína Kerekesová, námet, réžia a výtvarné stvárnenie

Moderná architektúra Slovenska, 2009, dokument, Ladislav Kaboš, réžia

Monštrum, 2019, animovaný film, Martin Snopek, réžia a animácia

Most, 1993, TV, Laco Kraus, kamera

Muzika, 2008, Juraj Nvota, réžia; Ľuboš Kostelný, za mužský herecký výkon

My zdes, 2006, dokument, Jaroslav Vojtek, scenár, réžia a kamera

Na konci hry, 2003, TV film, Pavol Mikulík, za mužský herecký výkon

Nedodržaný sľub, 2009, Ján Ďuriš, kamera

Nazdravíčko!, 2006, animovaný film, Ivana Zajacová a Jozef Mitaľ, réžia

Neverné hry, 2004, Tina Diosi, námet a scenár

Nina, 2018, Robert Roth, za mužský herecký výkon

Obhliadka, 2011, TV cyklus Filmoviedky, Gabriela Dolná, za ženský herecký výkon

Odchádza človek, 1969, dokument, Martin Slivka, scenár a réžia

Ohnivé rieky, 1967, dokument, Ilja Zeljenka, hudba

Optimista, 2009, Dušan Trančík, réžia

Panna zázračnica, 1967, Štefan Uher, réžia; Dominik Tatarka, scenár; Ilja Zeljenka, hudba

Papierové hlavy, 1997, dokument, Dušan Hanák, réžia a scenár

Para nad riekou, 2015, dokument, Robert Kirchhoff, réžia

Peklo, 1968, dokument, Alexander Strelinger, kamera

Piesok do očí, 1968, dokument, Alexander Strelinger, kamera

Pokoj v duši, 2010, Attila Mokos, za mužský herecký výkon

Pôvod sveta, 2003, animovaný, Katarína Kerekesová, réžia

Posledný autobus, 2012, Martin Snopek, Ivana Laučíková, réžia

Priateľstvá padajúceho lístia, 1998, TV film, Zita Furková, za ženský herecký výkon

Prišiel k nám Old Shatterhand, 1967, dokument, Dušan Hanák, réžia

Richard Müller: Nepoznaný, 2016, dokument, Miro Remo, réžia

Rukojemník, 2015, Milan Lasica, za mužský herecký výkon

Quartétto, 2003, Laura Siváková, réžia

Samota, 2002, ČR, Dodo Šimončič, kamera

7 dní hriechov, 2013, Ján Ďuriš, kamera

Sená na Doščanke, 1968, dokument, Karol Skřipský, scenár, réžia a kamera

Sila ľudskosti, 2002, dokument, Matej Mináč, réžia

Slnečný štát, 2006, Marek Leščák a Martin Šulík, scenár

Steblá trávy, 2004, animovaný, Jana Slovenská, réžia

Strašiak Matej,1968, animovaný TV seriál, Jan Dudešek, réžia

Sudca a jeho kat, 1967, TV, Martin Hollý, réžia

Svätý experiment, 1969, TV film, Gustáv Valach, za mužský herecký výkon

Štyri, 2008, animovaný film, Ivana Šebestová, scenár, réžia a animácia

Štyri dni Ľudovíta Čonku, 1968, dokument, Karol Skřipský, scenár, réžia a kamera

Švédi z osady, 2019, Katarína Farkašová, scenár a réžia

Tajomné Mamberamo, 2001, dokument, Pavol Barabáš, réžia a kamera

Tajné životy, 2015, TV seriál, Zuzana Mauréry, za ženský herecký výkon; Biba Bohinská, Naďa Clontz a Soňa Čermáková Uličná, scenár

Tak ďaleko, tak blízko, 2015, Jaro Vojtek, scenár a réžia

Tango pre medveďa, 1967, Viliam Polónyi, za mužský herecký výkon

Ticho, 2006, TV film, Táňa Radeva, za ženský herecký výkon

Tlmočník, 2019, Martin Šulík, réžia; Igor Hrabinský, za mužský herecký výkon

Tri dcéry, 1968, Alfonz Bednár, námet a scenár

Učiteľka, 2016, Zuzana Mauréry, za ženský herecký výkon

Univerziáda, 1967, TV súťažný seriál, Břetislav Truhlář, námet a scenár

Varga, 2018, dokument, Soňa Maletzová, réžia

V kocke, 2000, animovaný, Michal Struss, scenár a réžia

V tieni, 2013, Soňa Norisová, za ženský herecký výkon

Vlado, Jojo, Marienka a starý otec, 1967, dokument, Pavol Sýkora, scenár

Voľnomyšlienkar, 2002, TV film, Juraj Kukura, za mužský herecký výkon

Záhrada, 1993, Martin Šulík, réžia

Záchranári, 2004, TV seriál, Martin Štrba, kamera

Zakliata dolina, 1967, dokument, Štefan Köszeghy-Kamenický, réžia; Oskar Šághy, kamera

Zbehovia, 1968, Juraj Jakubisko, réžia a kamera

Zbehovia a pútnici, 1969, Juraj Jakubisko, scenár, réžia a kamera

Zradení, 2013, dramatická TV tvorba (cyklus Filmoviedky), Marián Slovák, za mužský herecký výkon

Websterovci, 2018, animovaný seriál, Katarína Kerekesová, réžia

IGRIC 2019

V jubilejnom roku Igrica sa na súťažný stôl dostali diela, ktoré v podstate odrážajú celkový stav domácej filmovej a televíznej tvorby v roku 2018.

Ako potvrdzujú štatistiky, odborné analýzy a celková odozva, zaznamenali sme v hranej oblasti štandardnú úrodu. Čiastočným sklamaním sú najmä dlhometrážne produkcie s majoritnou slovenskou účasťou. Porota mohla vyberať z obmedzeného súboru filmov, medzi ktorými ani jeden z filmov nedosiahol nadpriemernú estetickú a umeleckú hodnotu. Vzhľadom na tento fakt sa porota rozhodla oceňovať tie čiastkové umelecké výkony, ktoré mali nadštandardnú úroveň. V prípade filmov s minoritným slovenským vkladom porota hodnotila výlučne výkony slovenských umelcov, pričom je otázne, či tieto filmy by mali byť predmetov hodnotenia.

Porotu potešili výsledky predovšetkým v dokumentárnej tvorbe, pretože je tematicky, žánrovo i spracovaním pestrá, takže možno upozorniť na viac zaujímavých príspevkov.

Čiastočné oživenie priniesol rok 2018 v animovanej tvorbe, kde sa objavili aj nové tváre.

Prekvapila absencia publikácií či väčších teoretických štúdií.

Skôr ako koncepcie či výsledky jednotlivých filmov en-block, zaujali individuálne výkony zainteresovaných tvorcov. Verdikt poroty toto konštatovanie objektívne odráža.

Porota pracovala v zložení:

Rudolf Urc - predseda poroty

Peter Michalovič

František Kovár

Yvonne Vavrová

Laco Kraus

Lubomír Vladár

Jaroslav Rihák

Porota sa snažila pristupovať k svojim povinnostiam čo najzodpovednejšie, neprehliadnuť podnety, vyzdvihnúť nové mená a oceniť v rámci možností všetko, čo si z ponúknutého repertoáru ocenenie zaslúžilo.

Rudolf Urc, predseda poroty

VÝROČNÉ NÁRODNÉ CENY SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO ZVÄZU,

ÚNIE SLOVENSKÝCH TELEVÍZNYCH TVORCOV

A LITERÁRNEHO FONDU

ZA AUDIOVIZUÁLNU TVORBU ROKU 2018

IGRIC ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFII

Eduard Grečner

režisér, scenárista, publicista

MIMORIADNA CENA

Peter Jaroš

spisovateľ, scenárista, dramaturg

IGRIC A TVORIVÉ PRÉMIE

IGRIC ZA HRANÚ TVORBU PRE KINÁ

Martin Šulík za réžiu filmu Tlmočník

Režisérsky výkon Martina Šulíka je sústredený na hodnoverné priblíženie metamorfóz vzťahu medzi obeťou, ergo židovským synom a synom esesáckeho páchateľa zločinu. Tlmočník a syn esesáka absolvujú cestu naprieč Slovenskom po stopách nacistických zločinov a táto cesta mení nielen ich vzájomný vzťah, ale mení aj ich rámce interpretácie udalostí z obdobia druhej svetovej vojny.

TVORIVÁ PRÉMIA ZA HRANÚ TVORBU PRE KINÁ

Timotej Križka za kameru vo filme Duet

Štúdia ženy, ktorá v prostredí letiska, intimity domova a povalového zákutia intenzívne prežíva súčasné dotyky sveta. Kamera citlivo interpretuje psychológiu hrdinky a vierohodnosť jej konania zoči-voči teroristickým výzvam.

Daniel Rihák za réžiu filmu Výlet

V krátkej hranej etude autor majstrovsky navodzuje narastajúce napätie. Minimalistické prostriedky filmovej reči využíva na gradovanie žiarlivého vzťahu muža k žene a prekvapivú pointu.

IGRIC ZA TELEVÍZNU DRAMATICKÚ TVORBU

Neudelený

TVORIVÁ PRÉMIÁ ZA TELEVÍZNU DRAMATICKÚ TVORBU

Peter Kelíšek za kameru v seriáli Sestričky

Invenčne prepája autentickú faktúru obrazu so štylizovanými sekvenciami, aby priblížil vnútorný svet postáv v nemocničných priestoroch. Kamera invenčne zasväcuje diváka do všedných, ale aj mimoriadnych situácií, aké ponúka špecifické prostredie.

Rasťo Boroš, Laura Siváková-Paššová, Tomáš Koňařík a Adam Doležal za scenár seriálu Inšpektor Max

Obrazovo vďačné kriminalistické prostredie poslúžilo autorovi na vybudovanie originálnych zápletiek s dôrazom na individuálne príbehy hrdinov. Podarilo sa mu vyhnúť stereotypom a vytvoriť inšpiračné podnety pre nasledujúce etapy filmového spracovania.

IGRIC ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU DOKUMENTÁRNU TVORBU

Katarína Farkašová za réžiu a scenár filmu Švédi z osady

Režisérka a autorka filmu Katarína Farkašová ponúkla zaujímavý pohľad a introspekciu do života troch adoptovaných Rómov do Švédska. Časozbernou metódou veľmi citlivo, takmer po špičkách mapuje prerody v akceptácií vlastnej identity troch mladých Rómov príchodom na Slovensko zo Švédska a zároveň neskĺzava do patetickosti, alebo do prehnanej kritickej investigatívy. Práve táto jej citlivosť jemne "prepisuje" naše racionálne argumenty o nezaraditeľnosti Rómov do bežnej populácie.

TVORIVÁ PRÉMIA ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU DOKUMENTÁRNU TVORBU

Ľubomír Slivka za réžiu filmu Pavúk

Strhujúci dokument o legendárnej postave Pavla Pochylého, enfant terrible slovenského horolezectva. Rozporuplný a tragický mýtus človeka s krédom "Nemožné je len jedna z možností."

Pavol Barabáš za réžiu filmu Tieň jaguára

Režisér sa už desaťročia vydáva na cesty do odľahlých kútov našej Zeme a prináša o živote ľudí pôsobivé obrazové svedectvá. Vo filme sa vydal do južnej Ameriky, kde navštívil domorodcov, ktorí sa vyhýbajú stretom s modernou civilizáciou. Film divákovi umožňuje pochopiť životný štýl a hodnoty života komunity, ktorá žije v jednote s prírodou.

IGRIC ZA ANIMOVANÚ TVORBU

Martin Snopek za réžiu a animáciu filmu Monštrum

Autor tematizuje narastajúci mocenský despotizmus, ktorý vedie k celospoločenskej katastrofe. S použitím animačnej technológie rozfázovaného linorytu evokuje univerzálne varovanie pred nekritickým obdivom k moci, ktorá postupne prerastie do skazonosného finále.

TVORIVÁ PRÉMIA ZA ANIMOVANÚ TVORBU

Kristína Saganová (Kriss Sagan) za scenár, réžiu a animáciu filmu Poetika Anima

Metamorfózy vzťahu muža a ženy vyjadrila autorka v podmanivej filmovej básni. Vďaka sugestívnej surrealistickej atmosfére ponúkla divákovi aj interpretačne pestrú obsahovú výpoveď.

Marek Jasaň za námet, scenár a réžiu filmu Journey

Presvedčivé stvárnenie charakterov a emócií kreslených postáv. V kontraste s nimi je hlavný hrdina citovo vyprázdnený. Autor navodzuje úvahu o limitoch indivídua izolujúceho sa od spoločenstva ľudí.

IGRIC ZA ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE

Gabriela Marcinková za rolu Zuzany vo filme Dôverný nepriateľ

Preukázala vyzretosť, hereckú brilantnosť a schopnosť minimalistických detailov pri zachovaní vnútorného napätia príbehu. Svoj výkon budovala s technickou presnosťou, pri ktorej však vždy prekvapila neočakávanou interpretačnou invenciou. Predviedla herecký koncert v mantineloch uzavretého hracieho priestoru v širokom spektre zobrazovacích a interpretačných farieb.

TVORIVÁ PRÉMIA ZA HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE

Kamila Magálová za rolu pani Cvrčkovej vo filme Hmyz

Na malej ploche predviedla prvotriedne umenie štylizovaného prejavu bez zbytočných "kudrliniek". Rozžiarila tak svoju bohatú a pestrú paletu charakterových filmových, televíznych a divadelných rolí o herecký prejav, ktorý balansuje na pomedzí inteligentnej karikatúry, nadsázky a sebahumoru.

Monika Hilmerová za rolu violončelistky Eleny vo filme Duet

Renomovaná herečka predviedla zvnútornený pocit samoty, osamelosti a dezilúzie súčasného človeka. Zároveň však cítiť z jej prejavu silu a odvahu, ktorá sa bije so strachom z neznámeho. Jej výkon, zostane dlho v mysli divákov vďaka prepracovanej výstavbe a štruktúrovaní úspornej mimiky, ktorá "tlmí" dramatiku a osudovosť tejto postavy.

IGRIC ZA MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE

Igor Hrabinský za rolu Kysela vo filme Tlmočník

Na relatívne malej ploche príbehu dokázal hodnoverne a sugestívne stvárniť postavu bývalého kolaboranta nacistov, ktorý po rokoch rozpráva o tom, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny. Jeho rozprávanie nelimituje autocenzúra, vďaka čomu divákovi cez svoj osobný príbeh dokáže priblížiť motiváciu konania domácich kolaborantov a zvrhlosť ľudáckej ideológie.

TVORIVÁ PRÉMIA ZA HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE

Roman Luknár za rolu Jana Masaryka vo filme Toman

Obdivuhodná tragika váhania a obáv vytvorená na malej ploche - majstrovský výkon zrelého herectva.

Lukáš Latinák za rolu Vladimíra Clementisa vo filme Toman

Herec v ňom stvárnil jemne demýtizovanú tragickú osobnosť. Jeho portrét zlomeného človeka vytvorený bez známky zjednodušovania.

TVORIVÉ PRÉMIE

TVORIVÁ PRÉMIA ZA OSTATNÚ FILMOVÚ A TELEVÍZNU TVORBU

Juraj Lihosit za réžiu filmu Vycestovacia doložka pre Dubčeka

Režisér sprítomňuje málo známe stránky súkromného života politika po jeho odstavení z významných funkcií. Proti zákerným metódam štátnej bezpečnosti stavia obdivuhodné úsilie Dubčekových prívržencov na Západe a ich prosté, nepatetické víťazstvo. Filmové, fotografické a písomné archívy tvorivo spája so spomienkami súčasníkov, aby vytvoril sugestívny dokumentárny obraz.

Patrik Lančarič za réžiu filmu Válek

Úspešný pokus o vytvorenie portrétu rozporuplnej osobnosti Miroslava Válka. Na jednej strane je Válek významný slovenský básnik, na druhej strane však nemožno obísť ani jeho politické účinkovanie vo vrcholnej straníckej a vládnej pozícii počas normalizácie. Hodnota dokumentárneho filmu Válek spočíva v širokospektrálnom hľadaní odpovedí na otázky, ktoré sa týkajú Válkovej umeleckej tvorby a politickej činnosti.

TVORIVÁ PRÉMIA ZA AUDIOVIZUÁLNU TEÓRIU A KRITIKU

neudelená

CENA JÁNA FAJNORA

Cena je určená mladým tvorcom do 35 rokov

HRANÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA TVORBA

Nick Kollár za kameru vo filme Výlet

Dômyselne snímaný emotívny príbeh z produkcie VŠMU s akcentom na sústredenú hereckú akciu. Kameraman sa nesnaží excelovať, prekvapuje bravúrnymi kompozíciami, graduje uhly pohľadu.

DOKUMENTÁRNA FILMOVÁ A TELEVÍZNA TVORBA

Lena Kušnieriková za réžiu filmu Dzurinda z cyklu Expremiéri

Čisto, akoby bez komentára vyskladala režisérka portrét expremiéra z pohľadu niekoho, kto bol v jeho ére dieťaťom.

ANIMOVANÁ TVORBA

Veronika Kocourková za réžiu a animáciu cyklu Tresky plesky

Dynamicky poňatá moderná rozprávka pre deti upúta nielen zábavným priblížením práce televízneho štábu, ale aj piesňou, básničkou či narážkou na mediálne výstrelky. Originálnu naráciu vtipne obohacujú didaktické poznatky a poučenia, podané hravým, humorným spôsobom.

ZVLÁŠTNE UZNANIE POROTY PRODUCENTOVI

Katarína Vanžurová, In memoriam

producentka


Eduard Grečner - legenda bez titulu

Režisér, scenárista, básnik aj filmový recenzent.

Narodený 21.9.1931 v Kopčanoch, takže v septembri tohto roku sa dožije 88 rokov. Na pražskej FAMU najskôr začal študovať réžiu v ročníku Václava Wassermana, avšak vážne ochorel a po návrate z liečenia prestúpil na odbor dramaturgia a scenáristika. Školu však neukončil a preto chýba pred jeho menom akýkoľvek titul. Tento fakt nič nemení na tom, že ide o zásadnú postavu slovenského filmu. Ako pomocný režisér spolupracoval so Štefanom Uhrom (Poznačení tmou, My z deviatej A, Slnko v sieti).

Ako režisér debutoval hraným filmom Každý týždeň sedem dní (1964), po ktorom nasledovali filmové adaptácie literárnych diel Nylonový mesiac (1965) a Drak sa vracia (1967). Nakrútil filmy pre televíziu Čarodejnica a Mŕtve oči (1971) a v tom roku bol z politických kádrových dôvodov odvolaný vedením STV z nakrúcania televízneho filmu Šampanské. Pretože trval na svojom odsúdení okupácie z 1968, bol v r. 1972 preradený kádrovou straníckou komisiou Koliby (hoci nikdy nebol členom KSS), ako ideovo nebezpečný intelektuál, z pozície filmového režiséra hraného filmu SFT do kolibského dabingu. Tu pracoval až do roku 1991 ako dabingový režisér. Počas tohto obdobia nakrútil už len autorský film pre STV v rámci série filmov "Revolučné tradície slovenského ľudu": Príbeľská vzbura Janka Kráľa (1978).

K hranej réžii na Kolibe sa vrátil až po prevrate 1989 filmami Pozemský nepokoj (1992) a Jaškov sen (1996), za ktorý po úspešnom predaji filmu do USA v r. 1999 získal titul Posol Slovenska 98.

V roku 1990 sa stal prvým predsedom Slovenského filmového zväzu a v rokoch 1994 - 1996 bol predsedom filmovej komisie Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia. V súčasnosti stále prednáša na Fakulte dramatických umení, Katedre filmovej dramaturgie a scenáristiky v Banskej Bystrici.

V roku 2017 mu vyšla kniha portrétov a úvah o slovenských aj zahraničných filmových tvorcoch Film ako voľný verš.

Je zásadnou a neprehliadnuteľnou postavou slovenskej kinematografie nielen svojou filmovou poetikou, ale aj originalitou svojich esejí, úvah a portrétov.Peter Jaroš - od literatúry k filmu

Spisovateľ, scenárista a dramaturg

Narodený 22.1.1940, v Hybiach. Pôsobil ako redaktor vydavateľstva Mladé letá, bol redaktorom Kultúrneho života a Československého rozhlasu v Bratislave. Pôsobil v Národnom literárnom centre aj v Národnom osvetovom centre. Ale takmer dvadsať rokov svojho najplodnejšieho tvorivého života pôsobil na Kolibe (Slovenská filmová tvorba) - od roku 1972 ako scenárista a dramaturg až do zániku SFT r. 1990. Dokázal pritiahnuť ku spolupráci viacerých významných slovenských spisovateľov. A aj napriek nevôli ideologickej vrchnosti sa podarilo realizovať mnoho filmov, ktoré patria do klenotnice slovenskej kinematografie.

Podľa vlastných predlôh napísal scenár k filmu Martina Ťapáka Pacho, hybský zbojník, na ktorom sa podieľali aj Milan Lasica a Július Satinský, ďalej scenár k filmu Juraja Jakubiska Tisícročná včela. Scenáristicky sa podpísal aj pod filmy Sneh pod nohami, Tetované časom a Deň slnovratu. Bol dramaturgom filmov Cena odvahy, Skleníková Venuša, Nevera po slovensky a Noční jazdci. V čase, keď bol hlavným dramaturgom Slovenského filmu vznikli dôležité a oceňované filmy ako Ja milujem, ty miluješ, Víťaz, Ružové sny či Signum laudis.

Pôsobil aj ako art producent v producentskej firme Patrika Pašša Trigon Production.

Je velikánom slovenskej literatúry a film Tisícročná včela podľa jeho scenára sa stal kultovým dielom.KTO BOL JÁN FAJNOR?

Ján Fajnor (narodený14.01.1941 v Brezovej p. Bradlom - zosnulý 22.02.2005 v Bratislave) bol scenárista a režisér televíznych dokumentárnych filmov.

Pôsobil v Slovenskej televízii, kde začínal roku 1961 vo vysielaní pre deti a mládež s obľúbeným magazínom Lastovička. Kľúčovou bola spolupráca s Elom Havettom na kultúrnom magazíne Ráčte vstúpiť!, ktorý budoval dobové kinematografické povedomie. Prinášal aktuality z diania vo filmovej tvorbe a profily tvorcov. V roku 1977 získala táto relácia hlavnú cenu na festivale Prix Danube Bratislava. Pár mesiacov potom, priamo na príkaz riaditeľa Československej televízie, reláciu zakázali.

Doménou jeho televíznej tvorby sa stali predovšetkým dokumentárne portréty osobností slovenského kultúrneho života. Jeho tvorivá metóda sa výrazne odlišuje od autorov filmov pre kiná. Fajnorove snímky sú postavené na slove, monológu a na výraznej mnohovrstevnej osobnosti. Neobmedzoval sa na 15 až 20-minútové filmy, nakrúcal 50 až 60-minútové snímky. Pred kameru si pozýval najmä ľudí netypických, vyhranených, s bohatým duchovným rozmerom. Fajnorovi sa podarilo vnuknúť svojim snímkam nadčasovú polohu. Napr. v televíznom dokumente Sen - jama vo mne o spisovateľovi Rudolfovi Slobodovi. Vo filme Život je len dívanie sa mu podarilo preniknúť do tvorivého zákulisia Vladimíra Kompánka, výrazného predstaviteľa slovenského sochárstva a maliarstva 20. storočia. Objektom jeho dokumentu Košatý strom plný pozorných očí, z roku 1988, sa stal český spisovateľ Bohumil Hrabal.

Začiatkom osemdesiatych rokov realizoval cyklus Pokusy, v ktorých sa snažil o netradičný pohľad na osobnosti slovenského kultúrneho života.

Patrí k nim: Pokus o Vladimíra Mináča (1982) či Pokus o Blahoslava Hečku (1983) Počas nakrúcania sa kamera nepohla z miesta, zaberala záhradu a v pozadí dom. Napriek výrazovej askéze prostredia, vytvoril Fajnor strhujúci portrét osobnosti, pričom formálne obmedzenie vyzdvihlo fascinujúci komentár a myšlienky protagonistu. Ďalším portrétom, potvrdzujúcim silu Fajnorovej poetiky, je snímka Blízko je tak ďaleko, z roku 1986, v ktorom herečka Naďa Hejná rozpráva na národnom cintoríne v Martine, anekdoty a historky o mnohých osobnostiach slovenskej kultúry. Prostredníctvom spomienok na jednotlivcov sa vrství výpoveď o národe. Fajnor v tomto dokumente volí lyrickú štylizáciu, ktorá podporovala atmosféru spomienok a hľadania v pamäti.

K mimoriadnym dielam patrí aj Pokus o útek z roku 1983 o páre slepcov. Svoju poetiku, založenú na slove, opustil v dokumente Labyrint sveta (1983) o rovnomennom predstavení brnianskeho divadla Na provázku. Zo správy o inscenácii realizovanej v spustnutých priemyselných priestoroch, vytvoril pomocou obrazu posolstvo o samote, agresivite a snoch.

Posledným dokumentom, ktorý nakrútil, je Allegro ma non mortale. Z roku 1999.

Jeho dvorným kameramanom a najbližším spolupracovníkom bol Richard Krivda.

Udeľovaním Ceny Jána Fajnora chceme podporiť kvalitnú a originálnu tvorbu mladých filmárov.

27. CENY SLOVENSKEJ FILMOVEJ KRITIKY 2019

V poradí už 26. ceny slovenskej filmovej kritiky, ktorú organizuje Klub filmových novinárov, sa ako každý rok vyjadrili členovia v ankete. Najprv však malá štatistika. Zo 67 členov KFN hlasovalo v ankete 43, nehlasovalo 21 členov. Účasť teda bola 67,18 percent. Len 5 celovečerných hraných alebo animovaných filmov nedostalo ani jeden hlas. Každý dokumentárny film, ktorý mal premiéru v roku 2018 dostal aspoň jeden hlas, teda táto kategória bola najúspešnejšia. V kategórii zahraničných filmov malo úspech až 41 titulov. Filmoví novinári rozhodli nasledovne udeliť svoje ceny:

PROTOKOL O UDELENÍ CIEN SLOVENSKEJ FILMOVEJ KRITIKY

Anketa členov KFN za tvorivé výkony v roku 2018

SLOVENSKÝ CELOVEČERNÝ HRANÝ ALEBO ANIMOVANÝ, AJ KOPRODUKČNÝ, FILM PRE KINÁ, KTORÝ MAL PREMIÉRU V SLOVENSKÝCH KINÁCH V ROKU 2018

Tlmočník - SK/CZ/AT - 2018 (r. Martin Šulík - Garfield Film)

SLOVENSKÝ CELOVEČERNÝ, AJ KOPRODUKČNÝ, DOKUMENTÁRNY FILM PRE KINÁ, KTORÝ MAL PREMIÉRU V SLOVENSKÝCH KINÁCH V ROKU 2018

Válek - SK - 2018 (r. Patrik Lančarič - ASFK)

FILMOVÁ KRITIKA A PUBLICISTIKA

Eva Vženteková - filmová publicistka a spisovateľka

za publikačnú filmovú činnosť a audiovizuálne aktivity

NAJLEPŠÍ ZAHRANIČNÝ FILM V SLOVENSKÝCH KINÁCH V ROKU 2018

Tri billboardy kúsok za Ebbingom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri,

r. Martin McDonagh, US/GB, 2017 - CinemArt SK)

DISTRIBUČNÁ SPOLOČNOSŤ, KTORÁ UVIEDLA DO KÍN NAJLEPŠÍ ZAHRANIČNÝ FILM V ROKU 2018

CINEMART SK - film Tri billboardy kúsok za Ebbingom


V Bratislave 9. septembra 2019
Bulletin - 30. Igric 2019 a 27. Ceny slovenskej filmovej kritiky

Organizátori a vyhlasovatelia podujatia:

Slovenský filmový zväz

Únia slovenských televíznych tvorcov

Literárny fond

Partneri podujatia:

Rozhlas a televízia Slovenska

Slovenský filmový ústav

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Klub filmových novinárov

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond (logo avf)

Zborník zostavili: Marianna Forrayová, Yvonne Vavrová, Gabriela Klaučová, Lenka Strelecká

Výtvarný návrh obálky: Milan Prekop

Autori fotiek: J. Bakala, F. Bartko, O. Jariabka, K. Vraštiaková, M. Morvai, G. Klaučová

Grafická úprava: Gabriela Klaučová

Vydal: Slovenský filmový zväz

Tlač: Neumahr tlačiareň, s.r.o.

Náklad: 350 ks  

30.ročník súťaže IGRIC 2019

Slávnostné vyhlásenie súťaže Igric 2019 sa uskutočnilo dňa 29.septembra 2019  o 19,00 hod. 

v Divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave 

/Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Laurinská č. 20
811 01 Bratislava/   

 

Tlačová konferencia 29.09.2019 o 17,00 hod.

vyhlasovatelia súťaže: Slovenský filmový zväz

                                     Únia slovenských televíznych tvorcov

                                     Literárny fond SR


partneri :       Hlavné mesto SR Bratislava

                      Rozhlas a televízia Slovenska

                                  Audiovizuálny fond

                        Slovenský filmový ústav

                        Klub filmových novinárov


www.igric.sk  

V mene Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu si Vás dovoľujeme pozvať na jubilejný Gala večer 30. ročníka udeľovania národných cien IGRIC za filmovú a televíznu tvorbu, ktorý sa bude konať v nedeľu 29.9.2019 o 19.00 hod. v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava. Súčasťou večera je vernisáž plagátov diel ocenených Igricom.

Zároveň Vás pozývame na WELCOME DRINK o 17.30 hod.

Prosíme Vás najneskôr do stredy 25.9.2019 potvrdiť  e-mailom Vašu účasť na  mailovú adresu: andrea.vareckova@gmail.com

Gala program zaznamenáva RTVS a odvysiela ho na okruhu  Dvojka.

Tešíme sa na Vašu účasť!

PhDr. MgA.Yvonne Vavrová, PhD.    Mgr.Art. Fedor Bartko      JUDr. Ladislav Serdahély

predsedníčka SFZ                             predseda ÚSTT                  riaditeľ LF


producent 30. Igric 2019

Kontaktná osoba: Andrea Varečková

andrea.vareckova@gmail.com

tel. číslo: 0903/ 226 575

____________________________________

/lišta Igric 2019 - Organizačné a technické pokyny a Prihláška/

na stiahnutie:  https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/news/igric-2019/</p>


27. september 2018 Malá scéna STU Bratislava -  Igric 2018

Foto : Fedor Bartko

Záznam z udeľovania cien IGRIC 2018 vysielala RTVS na programe Dvojka dňa 6.októbra 2018 o 20,50 hod.

záznam relácie:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13703/168937

________________________

Nový výbor SFZ

pozri lištu aktuálne informácie

________________________________________________

IGRIC 2019   -   30.ročník súťaže

informácie aj na:

https://unia-televiznych-tvorcov.webnode.sk/news/igric-2018-statut/

https://www.igric.sk/

Foto 1  - Cena Igric

Foto 2 - Príprava programu RTVS                     Igric 2018

Foto 3 - Zo zasadnutia poroty Igric                  2018

Foto: Oľga MarešováVážení priatelia, členovia SFZ

členské na rok 2018 vo výške minimálne 13 eur môžete uhradiť na č. účtu :

IBAN SK87 0200 0000 0000 4793 8012

 

Kontakt: Slovenský filmový zväz

Katarína Vraštiaková

Hálkova 34

831 03 Bratislava


 IGRIC, PRÉMIE, NÁRODNÉ FILMOVÉ CENY

Ako vznikla cena Igric?

V socialistickom Československu bol celý rad filmových tematických prehliadok a súťaží. Ich vyvrcholením bolo každoročné bilancovanie hranej i krátkometrážnej tvorby. No do výberu filmov a najmä do ich ocenenia zasahovalo nielen vedenie kinematografie, ale aj vyššie stranícke orgány.

Už pri prvom politickom odmäku roku 1963/64 a súčasnom nástupe československej novej vlny sa na pôde Filmového a televízneho zväzu (FITEZ) zrodila myšlienka samostatného, nezávislého hodnotenia tvorby. Na konci roku 1966 sa myšlienka stala realizovateľnou. Spojenie so Slovenským literárnym fondom vytvorilo zázemie, aby boli ocenenia aj finančne dotované. Na báze národných kinematografií, slovenskej a českej.

Český FITEZ pomenoval svoju cenu Trilobit.

Ja som navrhol názov IGRIC. Prečo? Igric (po latinsky Joculátor) bol stredoveký potulný spevák, herec komediant atď. Joculátori sa regrutovali nie iba z nižších spoločenských vrstiev, ale najmä z radov nedoštudovaných kňazov, právnikov, lekárov. Ich sociálne zázemie patrí k paradoxom stredoveku, v ktorom na jednej strane vládla masová negramotnosť a na strane druhej nezamestnanosť inteligencie. Joculátori sa delili stavovsky - ako súveká spoločnosť. Minesängri a trubadúri skladali a prednášali hrdinské i oslavné básne pre bohatých a mocných, sami boli poväčšine bohatí. Iní zasa robili dvorných bláznov, šašov a tiež sa nemali zle. Tí praví nezávislí igrici chodili pomedzi ľud, vystupovali na jarmokoch, pútnických miestach, vidieckych svadbách, v prícestných krčmách a pod. Boli muzikanti, speváci, herci, ránhojiči, zariekavači, žongléri, kúzelníci. Ovládali devätoro remesiel a tým desiatym bola bieda. Ich repertoár bol veľmi široký: prinášali správy i poznatky zo sveta, senzácie i poučenia, boli tvorcami stredovekej smiechovej kultúry - vymýšľali texty, gagy, scénické realizácie - skladali a spievali žartovné, náboženské, hrdinské i baladické piesne, scenáristicky, dramaturgicky, herecky i režijne sa zúčastňovali veľkolepých stredovekých mystérií atď., atď.

Môj návrh bol prostredníctvom SloFITEZ- u prijatý. Osobitne ho podporil Stano Barabáš, jeho podpredseda, ktorý mal na starosti prípravu podujatia. S tajomníkom SloFITEZu Jánom Szelepczényim sme navštívili akademickú sochárku Ernu Masarovičovú a dohodli s ňou vecný symbol ceny. Opísal som jej atribúty stredovekého Igrica, ona mala vtedy vyhotovenú sériu komorných plastík: sochárskych alegórií múz a tuším sošku Hudba modifikovala do tejto podoby.

Prvé udeľovanie sa konalo v roku 1967. Zúčastnil sa ho čestný predseda FITEZ-u, národný umelec Martin Frič. Ocenenia Igric sa udeľovali ešte v rokoch 1968, 1969.

V prúde týchto filmových udalostí bol aj 21. august 1968 a jeho internacionálna "pomoc". FITEZ bol jednou (možno aj jedinou) organizáciou, ktorá súhlas s "pomocou" nevyslovila a nepodpísala. V dôsledku toho bol ako protispoločenská a protisocialistická organizácia príkazom federálneho Ministerstva vnútra zrušený a všetky jeho aktivity boli zakázané. Členovia predsedníctva, ktorí o stanovisku svojej organizácie jednomyseľne rozhodli, "dočasne" nesmeli byť prijatí za členov novo konštituovaného Zväzu dramatických umelcov. FITEZ a Igric boli teda koncom roku 1969 z príkazu ministra vnútra, ako najkompetentnejšieho v oblasti kultúry, "zavesené na klinec".

FITEZ bol 7.1.1970 vylúčený z Národnej fronty a tým na dvadsať rokov zakázaný a udeľovanie Igricov zrušené.

Slovenský filmový zväz sa pri svojom konštituovaní roku 1990 prihlásil k dedičstvu FITEZ-u a bolo teda logické, že 31.1.1993 obnovil aj udeľovanie ceny Igric - v spolupráci s Úniou slovenských televíznych tvorcov.

Treba len vysloviť želanie, aby Igric naďalej napĺňal svoj pôvodný cieľ: hodnotiť dosiahnuté výsledky, stanovovať kritériá hodnôt, vytyčovať budúce smerovanie filmovej a televíznej tvorby.

Martin Slivka, 2000